delfiny

การริเริ่มอนุรักษ์ปลาโลมา

จากภาวะต่างๆ อันส่งผลให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ผลจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม จึงทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งโครงการอนุรักษ์จัดการโลมาในแถบบางปะกง นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อหวังปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์โลมารวมทั้งทรัพยากรป่าชายเลนแก่ชาวบ้านทุกคน ก่อนที่มันจะลดปริมาณลงไปมากกว่านี้ […]